çevre danışmanlık firması arşivleri - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Yükleniyor....

çevre danışmanlık firması arşivleri - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu


Çevre Danışmanlık Firmaları

Çevre danışmanlık firmaları çevre ve şehircilik bakanlığından yetki alan ve fabrikalara bu kapsamda danışmanlık hizmeti veren firmalardır. İstanbul çevre danışmanlık firmaları yurt içinde yer alan çevre danışmanlık firmalarının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Türkiye genelinde yer alan çevre danışmanlık firmaları arasında en önemli yeri tutan firmalar fabrikaları çevreye duyarlı tesisler olması adına yoğun çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Aylık değerlendirme tutanaklarında çed başvuru dosyası örneği , atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı belgesi hakkında bilgiler verirler. İstanbul çevre danışmanlık firmaları tesisleri değerlendirirken İstanbul sanayi odasından yada İstanbul ticaret odasın almış oldukları kapasite raporlarını baz alırlar. Kapasite raporlarında yer alan üretim ve tüketim miktarları İstanbul çevre danışmanlık firmaları için önem arz etmektedir.

İstanbul çevre danışmanlık firmaları kapasite raporunda yer alan bilgiler ışığında fabrikaların atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı belgesi kapsamında durumlarını tespit ederler. Kapasite raporunda yer alan bilgilerin  tespiti sonrasında fabrikanın atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı belgelerinden hangilerini almakla yükümlü olduklarına karar verirler.

İstanbul çevre danışmanlık firmaları atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı belgeleri almak için tesisi ziyaret ederler. Ziyaret esnasında atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı belgesi için gerekli olan belgeleri tespit ederek fabrika yetkililerine iletirler.

İstanbul çevre danışmanlık firmaları belgeleri temin ettikten sonra çevre ve şehircilik bakanlığının atık yönetim planı, için belirlediği formata uygun projeler hazırlarlar.

İstanbul çevre danışmanlık firmaları hazırlamış oldukları projeleri çevre fabrika yetkililerinin onayına sunduktan sonra imza altına alırlar.

İstanbul çevre danışmanlık firmaları projeyi hazırlarken vermiş oldukları bilgi ve belgerin doğruluğunun tespiti için denetim geçirirler. Çevre denetimi neticesinde İstanbul  projeleri uygun bulunması ile atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı belgesi kapsamında belgelerini alırlar.

Firmalarının yetki belgeleri çevre ve şehircili bakanlığı tarafında verilmektedir. Yetki belgesi alınması için İstanbul çevre danışmanlık firmalarında en az 3 mühendis istihdam etmeleri gerekmektedir. İstanbul bünyesinde yer alacak mühendislerin en az bir tanesi 3 yıllık iş tecrübesine, en az bir tanesi 2 yıllık iş tecrübesine sahip olması gerekmektedir.

İstanbul çevre danışmanlık firmaları görevleri arasında bir çok konu bulunmaktadır. İstanbul çevre danışmanlık firmaların yapmış olduğu çalışmaların başında çed başvuru dosyası örneği , atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı gelmektedir.

Sonuç olarak İstanbul ülke genelinde yer alan tüm fabrika, tesis ve işletmelerin çevreye verdikleri zararlardan sorumludurlar. Bu sorumluluk İstanbul çevre danışmanlık firmalarının bünyesinde yer alan çevre görevlilerinin çevreye duyarlı yaklaşımlar sergilemelerini zorunlu kılmaktadır.

Bu sorumluluk duygusu ile birlikte gelecek nesillerin daha temiz bir çevre ve ekolojik denge içerisinde yaşamalarını sağlayacaktır. İstanbul  olarak tüm yurt genelinde çevre duyarlılığı konusunda seferberlik başlatarak fabrikalardan, tesislerden, işletmelerden, yerel ve ulusal halktan herkesi atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı belgesi konularında bilinçlendirmesi gerekmektedir.Çevre Danışmanlık

Çevre danışmanlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete ‘de Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Çevre Danışmanlık firması bu kapsamda çevre danışmanlık hizmeti verir.

Bu yönetmelik 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giriştir. Mevcut işletmeler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ilgili mevzuat kapsamında ayrı ayrı almış oldukları izin veya lisanslarından, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra geçerliliği ilk bitecek olanın süre bitiş tarihinden en az otuz gün önce bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Çevre izin ve lisansları süresiz olanlar ise, bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur.

Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre;

o Ek -1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler ( Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir) b) Ek -2 Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler ( İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilir ) ayrılmıştır.

o Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, on yıl süre ile geçerlidir.

o Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması müteselsilen sorumludur.

İŞLETMELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Geçici Faaliyet Belgesi Alınması İşlemleri 

o Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında geçici faaliyet belgesi için yetkili merciye, çevre görevlisi aracılığıyla e- başvuru yapar.

o 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen işletmeler, izne esas taahhütlerini yerine getirdiklerini başvuru formunda belgelemek zorundadırlar.

o Tüm işletmelere, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için yetkili merci tarafından en fazla bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilebilir.

o Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında geçici faaliyet belgesi için yetkili merciye, çevre görevlisi aracılığıyla e- başvuru yapar.

Çevre İzni veya Çevre İzni ve Lisansı Alınması İşlemleri 

çevre danışmanlık firması

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin geçici faaliyet belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden üç ay öncesine kadar, çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecinin tamamlanması zorunludur.

e-başvuru dosyası yetkili merci tarafından iki ay içerisinde incelenir. Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde yetkili merci tarafından, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.

o Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri işletmeciye ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasına bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin on beş gün içinde tamamlanarak yetkili merciye gönderilmesi zorunludur. Eksikliklerin giderilmesi durumunda yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.

Bu süre sonunda bilgi, belge ve raporların tamamlanamaması durumunda yetkili merci tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işletmeye idari yaptırım uygulanır ve altı aya kadar ek süre verilebilir. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler süre verilmeksizin durdurulur.

o Ek süre verilmemesi veya ek süre sonunda istenilen bilgi, belge ve raporların tamamlanmaması halinde verilmiş olan geçici faaliyet belgesi iptal edilir ve işletmenin faaliyeti durdurulur.

o Bu durumda, işletme Ek-1 listesinde yer alıyor ise Bakanlık geçici faaliyet belgesinin iptal edildiğini işletmenin bulunduğu yerdeki İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne, işletme Ek-2 listesinde yer alıyor ise İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü geçici faaliyet belgesinin iptal edildiğini Bakanlığa bildirir.

ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Çevre danışmanlık firması izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayacak çevre danışmanlık firmaları Bakanlıktan yeterlik belgesi almak zorundadır.

o Hizmet verdiği işletmenin başvuru dosyasını, gerekli olan bilgi, belge ve raporları eksiksiz olarak hazırlamak/hazırlatmak ve başvuruyu yapmakla

o Hazırlanan bilgi, belge ve raporları eksiksiz bir şekilde yerinde inceleme yaparak değerlendirilmesi ve dosya içeriğindeki tüm bilgi, belge ve raporların teknik İçeriğinin ilgili mevzuata uygunluğunu ve doğruluğunu sağlamakla,

o İhtiyaç duyulan tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmekle,

o Hizmet verdiği işletme adına, mahalli idareler ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmakla,

o Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmakla,

o Hizmet verdiği işletmenin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmakla,

o Hizmet alımı sözleşmesi yapılması ve iptali durumunda, hizmet verdiği işletmenin durumundaki değişikliği en geç bir ay içerisinde yetkili merciye bildirmekle, yükümlüdür.


Telefon & Mail

7/24 telefon ve mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.
+90 212 522 56 16

www.camlicacevre.com

info@camlicacevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

Çamlıca Çevre firmamızı sosyal medya ortamında takip edebilirsiniz.