hizmetler arşivleri - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Yükleniyor....

hizmetler arşivleri - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu


Kapasite Raporu

Kapasite raporu firmaların bünyesinde bulunan makine ve teçhizatların belirli süreler zarfında maksimum üretimi belgeleyen raporlardır.

Kapasite Raporu; bir üretici firmanın, bünyesinde bulunan makine ve ekipmanlar ile bir yıl içerisinde ne kadar üretim yapılabileceğinin, makinelerin adet ve üretim kapasitelerinin çalışan personel sayısına bağlı olarak hesaplanması sonucu düzenlenen belgeye kapasite raporu denir.

Kapasite Raporu Sanayi Odalarına kayıtlı olan özel veya tüzel kişiliklerin iletişim bilgilerini, üretim konularını, bir yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine ekipman ve kapasitelerini, kullanılan ham maddeleri, sermaye ve istihdam bilgileri konuları içeren, kuruluşun kimliği niteliğinde olup kapasite raporunu bağlı bulundukları Odalar düzenlemektedir.

Resmi işlemlerde, örneğin Kullanılmış makine izni, Yatırım Teşvik Belgesi, Hariçte İşleme İzin Belgesi, Gözetim belgesi ve bunun gibi işlemler için, Firma ile ilgili bilgiler kapasite raporundan temin edilmesi tercih edilmekte ve kapasite raporlarının mevcut olması şart olmaktadır.

Kapasite raporu, tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten iş yerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üreten tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporu düzenlenebilmesi için firmaların ticaret siciline tescil işlemini tamamladıktan sonra iş yerinin bulunduğu yerdeki odaya kayıt olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine ve teçhizat listelerini, üretimde kullandıkları ham madde miktarlarını, sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.ÇED Raporu

Çed raporu Çed Yönetmeliği’ne istinaden tesislerin çevreye karşı olumlu veya olumsuz etkilerinin belirlenmesi sağlayan rapordur.

ÇED Raporu Çed yönetmeliği kapsamında yer alan projeler için
– Çevresel etki değerlendirmesi OLUMLU
– Çevresel etki değerlendirmesi GEREKLİ DEĞİLDİR
– Çevresel etki değerlendirmesi KAPSAM DIŞI/MUAF

Karalarını alarak projeleriniz için yatırıma başlayabilir, ihale edebilir, teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı alabilirsiniz.

1- ÇED yönetmeliğine tabi projeler/faaliyetler;
2- Sanayi tesisleri,
3- Ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları,
4- Madencilik,
5- Enerji,
6- Tarım, gıda, hayvancılık
7- Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar,
8- Turizm, konut
9- Petrol-doğalgaz

olarak 8 alt grupta değerlendirilmektedir…

ÇED RAPORLARI: Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)
Çed Raporu Hazırlama Yetkisi Ve Yeterlilik Belgesine Sahip Profesyonel Danışmanlık Şirketi olarak bizler sizin için çed kararlarınızı en kısa sürede alalım.

1- Çevresel Etki Değerlendirme Raporu Hazırlanması
2- Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması
3- ÇED Kapsam Dışı Başvuruları ve Takibi
4- ÇED İzleme ve Kontrol Hizmetleri
5- Çevre Yönetim Planı Hazırlanması
6- Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması
7- Sulak Alan İzinleri
​8- Ek-VI Arama Faaliyeti Eleme-Kontrol Formlarının Hazırlanması
9- Ekosistem Değerlendirme Raporu
10- Akustik Rapor
11- Sosyal Etki Değerlendirme Raporu

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerçekleştirilecek bir faaliyete ilişkin, faaliyet öncesi inşaat aşamasında başlayan ve faaliyet sırasında ve çed kapsamdışı belgesi sona erdikten sonrada devam eden çevresel etkilerin incelenip, izlenip ve değerlendirildiği süreç olarak tanımlanır.

Çed kapsamdışı belgesi Herhangi bir konuda faaliyete başlanmadan öncesinde o faaliyete ait 07.02.1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazete de yürürlüğe giren ve daha sonrasında 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girerek en güncel şeklini alan Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği kapsamında faaliyet sahiplerinin T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ya da bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. ÇED yönetmeliği içerisinde Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu, Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlatarak ve listeler içerisinde yer almayan faaliyetler içinde ÇED Kapsamdışı Görüş müracaatında bulunmak gerekmektedir.

Çamlıca Çevre, ÇED ,yönetmeliği kapsamında ÇED raporlarının , proje tanıtım dosyalarının hazırlanması, hazırlatılması ve ÇED kapsam dışı görüşleri müracaatlarını Bakanlık ve İl Müdürlüklerine yapmaktadır ve en kısa sürede sizleri teslim edilir.Yerli Malı Belgesi; sanayi sicil raporları ve kapasite raporları göz önünde bulundurularak, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar tarafından sadece yerli üreticilere verilen bir belgedir ve ilgili ürünün Türk ürünü olduğunu göstermektedir.yerli-mali-belgesi-01

Yerli Malı belgesine ait Tebliğ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğe ait uygulama esasları, TOBB Yönetim Kurulu’nun onayı ile 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu belgenin düzenlenmesi ve ürünlerin denetlenmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Yerli malı belgesi verilmesi hususunda şartları ise yerli malı almak için başvuruda bulunmak isteyen kurumun bünyesinde bulunduğu odalar kontrol etmektedir.

Yerli malı belgesi almış olan kurumların takibini sağlamak ve sahteciliğin önüne geçmek amacıyla TOBB tarafından bir otomasyon sistemi oluşturulmuş olup, bu sistem sayesine toplanan belgeler 6 aylık periyotlar halinde ilgili bakanlığa iletilmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda Kamu İhale Kurumu’nda bir değişikliğe gidilerek, yerli malı belgesi alan tüm KOBİ ve büyük ölçekli firmalara kamu ihalelerinde %15’e kadar fiyat avantajı getirildi. Fiyat avantajı, orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri üreten ve en az %50’si yerli üretim olduğu belgelenen KOBİ ve büyük ölçekli firmalara uygulanacak.

Orta ve yüksek teknolojili ürün listesi ise, her yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanacak.Saanyi Sicil Belgesi

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 1 inci maddesine göre; Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır.sanayi-sicil-belgesi

Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne girer.

El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir. Ancak bunlardan teşkilat, imal ve istihsal ettiği madde nevi ve miktarı bakımından bu kanuna tabi olacakları İktisat ve Ticaret Vekaleti tayin ve ilan edebilir. “

Yukarıda anılan Kanunun 1 inci maddesine göre tanımı yapılan imalat sanayi, madencilik, taş ocakçılığı, su ve gaz istihsali, enerji üretimi, gıda ve yem imalatı, ağaç ve mobilya sanayi imalatı, yapı malzemesi imalatı, kimya sanayi imalatı, ilaç sanayi imalatı, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sanayi imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren, sanayi ürünü imal eden sanayi işletmelerinin Malatya Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden aldıkları belgedir.İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı açısından uygunluk denetimi ve iyileştirme çalışmaları Risk Analizi Acil Durum plan ve prosedürleri oluşturulması Acil Durum ekiplerinin oluşturulması ve eğitimi Uyarıcı ve hatırlatıcı işaret ve levhaların tespiti İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması ve kurul üyelerinin eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç tüzüğünün hazırlanması İşyerinde kullanılacak koruyucu ekipmanların belirlenmesi Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda sınırsız destek Düzenli saha ziyaretleri İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında alınması gereken diğer eğitim ve hizmetler ile ilgili danışmanlık verilmektedir.

Kapasite Raporu
apasite Raporu; bir üretici firmanın, bünyesinde bulunan makine ve ekipmanlar ile bir yıl içerisinde ne kadar üretim yapılabileceğinin, makinelerin adet ve üretim kapasitelerinin çalışan personel sayısına bağlı olarak hesaplanması sonucu düzenlenen belgeye kapasite raporu denir.

Kapasite Raporu Sanayi Odalarına kayıtlı olan özel veya tüzel kişiliklerin iletişim bilgilerini, üretim konularını, bir yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine ekipman ve kapasitelerini, kullanılan ham maddeleri, sermaye ve istihdam bilgileri konuları içeren, kuruluşun kimliği niteliğinde olup kapasite raporunu bağlı bulundukları Odalar düzenlemektedir.

Resmi işlemlerde, örneğin Kullanılmış makine izni, Yatırım Teşvik Belgesi, Hariçte İşleme İzin Belgesi, Gözetim belgesi ve bunun gibi işlemler için, Firma ile ilgili bilgiler kapasite raporundan temin edilmesi tercih edilmekte ve kapasite raporlarının mevcut olması şart olmaktadır.

Kapasite raporu, tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten iş yerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üreten tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporu düzenlenebilmesi için firmaların ticaret siciline tescil işlemini tamamladıktan sonra iş yerinin bulunduğu yerdeki odaya kayıt olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine ve teçhizat listelerini, üretimde kullandıkları ham madde miktarlarını, sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler Gayri sıhhi Müeesseler olarak tanımlanır. GSM Ruhsatı; Tesisin çevre ve insan sağlığı açısından her türlü tedbiri aldığını gösteren ruhsattır. Faaliyetin tür ve büyüklüğüne göre 1.sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf olarak gruplandırılırlar.

Aşağıdaki belirtilen izinleri kapsar.

*ÇED izni
*İşletme belgesi,
*Emisyon izni,
*Deşarj İzni,
*İtfaiye izni
*Açılma ruhsatı
*Diğer İzinler

Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müessese

Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken işyerleridir.

İkinci Sınıf Gayrisıhhî Müessese

Müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden, inceleme kurulunca teklif edilip yetkili idare tarafından uygun görülecek bir mesafede faaliyette bulunması gereken işyerleridir.

Üçüncü Sınıf Gayrisıhhî Müessese

Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhî yönden denetim altında bulundurulması gereken işyerleridir.

Sıhhî Müessese

Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerleridir.

Sağlık Koruma Bandı

Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburîdir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez.

Sağlık koruma bandı, çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Sağlık koruma bandı, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınır.Çevre Eğitimleri

1982 Anayasasının 56. maddesinde ” Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir” denilmektedir. 

Bu maddeyi ilke edinerek hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde uzman Çamlıca Çevre Danışmanlık kadrosu tarafından tesis çalışanlarına aşağıdaki konularda düzenli olarak Çevre Eğitimleri verilmektedir.

Çevrenin Önemi Ve Çevre Kirliliğinin Sonuçları

Çevre Kirliliğine Neden Olan Atıklar Ve Çeşitleri (İşletmeden Kaynaklanan Atık Ve Çeşitleri)

Çevre Mevzuatı Gereği Sorumluluklar Ve Görevler

Çevresel Yaptırımlar

Çevre Mevzuatı Eğitimi

Çevre İzin ve Lisans Bilgilendirme EğitimiYeşil Hava Alanları Projesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü havaalanlarında faaliyet gösteren işletmelerin insan sağlığına ve çevreye verebilecekleri zararların en aza indirgenmesi mümkün mertebede ortadan kaldırılabilmesi için çalışma başlatmıştır.

Bu kapsamda işletmeler TS EN ISO 14001 standardının yürürlükteki güncel sürümüne ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile TSE tarafından belirlenmiş olan sektörel özelliklere uygun bir çevre yönetim sistemi kurması, uygulaması , dökümante etmesi ve sürdürebilirliğini sağlaması sağlaması gerekmektedir.

Bunlara ilaveten;
• Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi,
• Her takvim yılı için TS EN ISO 14064-1 standardının yürürlükteki versiyonuna ve sera gazı kriterlerine uygun bir Sera Gazı Envanter Raporu oluşturması,
• TS EN ISO 14064-3 standardına göre TSE tarafından Sera Gazı Envanter Raporunun doğrulama işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Bu şekilde tüm gereksinimleri yerine getiren işletmelere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Yeşil Kuruluş Sertifikası verilmektedir. Havaalanlarında bulunan tüm işletmelerin Yeşil Kuruluş Sertifikasını almaları dahilinde ise o havaalanlarına “Yeşil Havaalanı Sertifikası” verilir. Çamlıca Çevre olarak,. Havaalanları içerisinde bulunan tüm kuruluşların Yeşil Kuruluş Sertifikası almaları ve havaalanlarının Yeşil Havaalanı Sertifikalarını almaları konularında destek ve hizmet vermektedir.

YEŞİL YILDIZ SERTİFİKA DANIŞMANLIĞI

Çamlıca Çevre, sürdürülebilir turizmin sektörünün sürdürülebilir ilkeler ışığında gelişmesine katkı sağlayacak Yeşil Yıldız Sertifika Danışmanlığı da yapmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm İşletmesi Belgesi sahibi tesisler Yeşil Yıldız Belgesi alabileceklerdir.

Yeşil Yıldız Belgesi, 22.09.2008 tarih ve 27005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:2008/3)kapsamında verilmektedir. 

Yapılan inceleme sonucunda başvuru talepleri uygun görülen tesisler sınıflandırma programına alınır. Uygun bulunmayan talepler gerekçeli olarak iade edilir. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca oluşturulan Sınıflandırma Komisyonu üyeleri tarafından, bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formunun uygulanması sonucunda verilen puanların ortalaması alınarak, aynı formda tesisin tür ve sınıfı için belirlenmiş olan asgari puanı aşıp aşmadığı tespit edilir. Belirlenmiş asgari puanı aşan tesislere Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi düzenlenir. Simgesi yıldız olan konaklama tesislerinin plaketlerinde sınıflarını gösteren yıldızlar yeşil renkli düzenlenir. Ayrıca plaket üzerinde Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi ibaresi yer alır. Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi sahibi işletmeler iki yılda bir yeniden sınıflandırılırlar.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi belgesi almanın faydaları:

-Tesise adapte edilen Yeşil Yıldız çevreci yönetim sistemi sayesinde personelin bilinçlenmesi, çevreci çalışmalar, çevreci bakış açısı ile başta enerji giderleri olmak üzere birçok konuda tasarruf edinimi sağlanmaktadır.

-Turistik tesislerde sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması, çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılmasının yanı sıra tesislerin marka değerlerinin ve tercih edilebilirliğinin ciddi oranda artmasına da katkı sağlamaktadır.istanbul il sınırları içindeki firmalar İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alım işlemlerinde mutlaka İSKİ Görüşü alması gerekmektedir.

İşyerinde Arıtma Tesisi Gerektiren bir atıksu çıkışı varsa İSKİ arıtma Tesisi yapımını şart koşmaktadır.Arıtma tesisi çıkış suyunun kendi yönetmeliklerine uygun olması durumunda ise DKKR (Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı) vermektedir. Aksi durumda firmanın çalışmasına izin vermemektedir.

İSKİ DKKR Ruhsatı işlemlerinde Arıtma Tesisinden SORUMLU MÜDÜR istemektedir. Tüm yazışmalar bu sorumlu müdür aracılığıyla yapılmalıdır.

ÇAMLICA ÇEVRE , İSKİ’nin istediği sorumlu müdür için bünyesinde bulunan Çevre Mühendisleri ile hizmet vermektedir.

İşyerinde Arıtma tesisi gerektirecek bir atıksu çıkışı söz konusu değil ise İSKİ bu durumu tespit ederek uygun görüş vermektedir.

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ kapsamında istenilen bu uygulama ;

Atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanmasına, vidanjör ve benzeri bir araç ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine boşaltılmasına, kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde çevre kirlenmesine yol açmayacak bir seviyede arıtılarak uzaklaştırılmasına ve uygun alıcı ortama verilmeleriyle kanalizasyon şebekesi ile arıtma tesislerinin kullanım ve korunmasına ait usul ve esasları tespit eder.

3009 sayılı Kanun ile değişik 20.11.1981 tarih, 2560 sayılı İSKİ Kuruluş Kanununa istinaden görev ve yetki alanı dahilinde bulunan atıksu kaynakları bu yönetmeliğin muhtevasını teşkil eder.14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” gereğince atık oluşturan tesisler Atık Yönetimini sağlamak ve Endüstriyel Atık Yönetim Planını hazırlamak ile yükümlüdürler. Endüstriyel Atık Yönetim Planı, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşumundan bertarafına kadar sürdürülebilir çevre politikası için büyük bir öneme sahiptir. Tesisin faaliyet türüne göre oluşan atıkların, oluşum yerlerinin, miktarlarının ve türlerinin tespitinin yapılması gerekmektedir. Bu noktada 2872 sayılı Çevre Kanunu’na bağlı bir çok yönetmelik devreye girmektedir.

Atıkların Yönetimi’nin ve Endüstriyel Atık Yönetim Planı’nın sağlıklı hazırlanması için yönetmeliklerin iyi analiz edilmiş olması gerekmektedir. ÇAMLICA ÇEVRE olarak uzman ve tecrübeli kadromuzla Atıkların Yönetimi ve Endüstriyel atık Yönetim Planı’nın sağlıklı hazırlanması konusunda, bize güvenebilirsiniz. Endüstriyel Atık Yönetim Planı, bir önce yılın atık miktarlarının değerlendirilerek gelecek 3 yıl içinde oluşacak miktarların tahmini değerlerini ve atıkların azaltılmasına ilişkin veriler bütünüdür.

3 aşamalı olarak gerçekleşen planda; 1.Aşama: Sahada verilerin toparlanması ve rapor için gerekli evrakların temini, 2.Aşama: Sahadan alınan veriler ile birlikte gerekli evrakların harmanlanması sonucu oluşan rapor, 3.Aşama: Raporun İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulması ve onayın alınması. Endüstriyel Atık Yönetim Planı yasal bir yükümlülük olmakla birlikte gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakabilmek için çok gereklidir.

ENTEGRE ATIK YÖNETİM PLANI

Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları atık miktarını ve atık çeşitliliğini artırarak kontrol ve yönetimini zorlaştırmaktadır. Atıkların oluşturduğu kirlilik buna bağlı mevcut ve potansiyel riskleri boyutunun her geçen gün artırarak, doğal kaynakların azalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenlerle çağımızda atık yönetimi gittikçe önem kazanmakta ve karmaşıklaşmaktadır.
Entegre atık yönetimi, belli bir atık yönetimi hedefine yönelik olarak gerekli uygun yöntemin, teknolojinin ve yönetim programının seçilmesi ve uygulanmasıdır. Entegre atık yönetiminin hiyerarşisine bakıldığında;

1- Atık önleme
2- Atık azaltma
3- Yeniden kullanım
4- Geri dönüşüm
5- Geri kazanım
6- Nihai Bertaraf, hiyerarşisinden oluşmaktadır.

Çamlıca Çevre olarak çevre bilinci gelişmiş firmalarımızla yaptığımız çalışmalarla Entegre Atık Yönetimini uygulayarak çevreye katkı sağlamaya devam etmekteyiz. Entegre Atık Yönetimi kapsamında firmalarımızda yaptığımız çalışmalar temel başlıklar olarak şu şekildedir;

1- Yasal Mevzuatın incelenmesi; Türk Ulusal Mevzuatların ve AB mevzuatlarının takibinin yapılarak uygulamalarımızı gelişmelere açık tutmak
2- Mevcut Atık Yönetiminin incelenmesi ve atık karakterizasyonu yapılması,
3- Geleceğe yönelik Nüfusun Belirlenmesi ve Oluşabilecek Atık Miktarının Tespiti,
4- Atıkların Kaynağında ayrı toplanması ve taşınması,
5- Geri Kazanılabilir Atıkların Toplanması ve Geri Dönüşüm Hedeflerinin belirlenmesi,
6- Özel Atıkların (Organik, Tıbbi, Tehlikeli) Ayrı Toplanması,
7- Atık Azaltımı hedeflerine ulaşılması,
8- Entegre Atık Yönetiminin sürdürülebilirliğinin devam etmesi için Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmalarının yapılması.


Telefon & Mail

7/24 telefon ve mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.
+90 212 522 56 16

www.camlicacevre.com

info@camlicacevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

Çamlıca Çevre firmamızı sosyal medya ortamında takip edebilirsiniz.