Ekim 2017 - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Yükleniyor....

Ekim 2017 - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation.

ÇED Gerekli Değildir Belgesi

Çed gerekli değildir belgesi çevre ve şehircilik bakanlığının yayınlamış olduğu çed yönetmeliği ek 2 kapsamına giren firmaların almakla yükümlü olduğu belgedir. Çed gerekli değildir belgesi kapsamında giren fabrikalar bu belgeyi faaliyetlerine başlamadan proje aşamasında alması gerekmektedir. Belgesinin faaliyete başlamadan almayan firmalar idari para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Alım aşamaların başında firmanın çed gerekli değildir belgesi kapsamında olup olmadığının kontrolü ile başlamaktadır. Kapsamında olduğunun tespit edilmesi ile birlikte Başvurusunun hazırlama yetkisi olan bakanlıktan yeterlilik belgesi olan firmalar ile anlaşılması gerekmektedir. Dosyalarını fabrikalar kendi başlarına hazırlayamazlar. Çed gerekli değildir belgesinin hazırlanmasında çed başvuru dosyası örneğinde istenilen bilgilere yer verilmesi ve formata uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Belgesi kapsamına giren fabrikalar kirletici vasfı düşük olan fabrikalardır. Belgenin alınabilmesi için fabrikanın hammaddeden son ürüne kadar geçen tüm evrelerinde doğal kaynak kullanımından ve bu tüketimlerin çevrede oluşturacağı etkileri belirtmesi gerekmektedir. Bu etkilerin azaltılması için alınacak önlemlerin sıralanması gerekmektedir.

Başvuru dosyası çevre ve şehircilik bakanlığından yetki almış firmalar tarafından hazırlanarak çevre ve şehircilik il müdürlüklerine sunulur. Çed gerekli değildir başvurusu çevre ve şehircilik il müdürlüğü denetçileri tarafından irdelenerek fabrikanın ekolojik dengeye etkilerinin kabul edilebilir düzeyde olduğuna ikna olması ile onaylanır.Çed başvuru dosyası örneği çevre ve şehircilik bakanlığının 2014 yılında çıkarmış olduğu çed yönetmeliği kapsamında belirlenen usul ve esasları kapsamaktadır. istenilen bilgi ve belgeleri içermesi ve formata uygun olması gerekmektedir.

olması gereken bilgiler; fabrikaların yapacağı iş, bu işin nerede yapılacağı, iş sonucu ekolojik dengeye yapacağı etkilerin açıklaması olarak 3 ana başlıkta toplanmaktadır. Çed başvuru dosyasın örneğinde fabrikanın doğal kaynakları kullanımları, doğal kaynakların kullanılmasının çevreye etkileri, ve bu etkilerin azaltılması için alınacak önlemler yer almaktadır. Çed başvuru dosyası örneğinde nufüs, flora, fauna, jeolejik özellikler, doğal afet durumları, toprak ve su özellikleri , hava kalitesi, iklimsel faktörler mimari ve arkeolojik miras, arazi kullanım durumları dikkate alınarak ve fabrikanın bu durumlara karşısındaki etkileri irdelemesi işlenmektedir.

Çed başvuru dosyası örneği çevre ve şehircilik bakanlığının 2014 yılında çıkarmış olduğu çed yönetmeliğinde yer almaktadır. Çed başvuru dosyası örneğini çevre ve şehircilik bakanlığından yetki almış firmalar doldurulur. Çed başvuru dosyası örneği yetkili firmalar tarafından çevre ve şehircilik bakanlığına sunulur.  bakanlık denetçileri tarafından irdelenerek fabrikanın ekolojik dengeye etkilerinin kabul edilebilir düzeyde olduğuna ikna olması ile onaylanır.Çed raporu hazırlama işlemi fabrikaların almakla yükümlü olduğu çed belgesi, çed gerekli değildir belgesi ve çed kapsam dışı belgesi için gerekli olan dosyanın çed raporu hazırlayan firmalar tarafından hazırlanmasıdır. Çed raporu hazırlama işlemini kirletici vasfı yüksek olan firmalar yapar. Çed raporu çevre ve şehircilik bakanlığına yapılır ve çed raporu direk olarak çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından uygun olan faaliyetlere verilir.

Çed raporu hazırlanmasın en temel husus; çed raporunun çed raporu hazırlama yeterliliğine sahip firmalara yaptırılmasıdır. Çed raporu hazırlayan firmalar çed raporu hazırlanmadan önce fabrikanın kurulacağı yerin çed raporu almaya uygun olup olmadığını tespit eder. Çed raporu almaya uygun faaliyet alanına sahip olunduğunun tespitinin ardından bölgenin nufüs yapısı, jeolojik durumu, iklimsel faktörleri belirlenir. Çed raporu hazırlanması esnasında fabrikanın kurulacağı yerin flora ve faunası, üretimden kaynaklanacak atıkların bu doğal dengeye etkileri belirlenir.

Çed raporu hazırlanması tamamlanması ile birlikte çed raporu hazırlayan firma tarafından çevre ve şehircilik bakanlığına başvuru gerçekleştirilir. Çed raporu başvurusuna istinaden bakanlık yetkilileri yerinde denetim gerçekleştirir. Çed raporu başvurusunda belirtilen yerin uygun olması ile birlikte dosyalar sisteme yüklenir. Çed raporu başvurusu dosyası bakanlık yetkilileri tarafından irdelenir uygun olması durumunda çed raporu onaylanır.

 Kapasite raporu, üretici vasfında olan firmalara verilen bir belgedir. Bu belge sanayi odasından ,ticaret odasından ve esnaf ve sanatkarlar odasından alınır. bunun için en önemli olan noktalar, odaya kayıtlı olmalı, adresi oda tarafından tescil edilmiş olmalı,ve en önemlisi üretim faaliyetini gerçekleştirmekte olmalıdır.

Kapasite raporu almak isteyen firmalarda 10 çalışan altında çalışan varsa istanbul ticaret odasından 10 çalışan üstünde çalışanı varsa sanayi odasından alınır.

Kapasite raporu alırken güncel makine parkurunda ki bütün makinelerin rapora yazılması gerekmektedir.

Kapasite raporları onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerliliği vardır.

Kapasite raporu  üretim yapan firmalar için bir kimlik kartı gibidir. Tesisin unvanı vergi dairesi, vergi numarası , adresi, tesiste kullanılan tüketim maddeleri, tesise ait makine teçhizatlar ve üretim konusunda yer alan ürünlerde ne kadar üretebileceğine dair  bilgileri içeren bir rapordur.

Bu raporu almak firmalara çok sayıda faydası vardır.bu faydalardan en önemlisi, yatırım teşvik alacak firmalar , bu raporu almadan herhangi bir teşvikten yararlanamaz.İş yeri açma çalışma ruhsatı almak için, çevre izni almak için, bankadan kredi almak için, özel ve devlet ihalelerine katılmak için,fuarlara katılmak için, sanayi sicil belgesi almak için , yerli malı belgesi almak için,kosgeb’den destek almak için kapasite raporunu tanzim etme zorunluluğu vardır.

Kapasite raporunu en kısa sürede almak istiyorsanız, Çamlıca Çevre ile irtibata geçerek alabilirsiniz.Endüstriyel atık yönetim planı, Ülkemizde sanayi vasfında olan bütün işletmelerde tehlikeli ve tehlikesiz atıklar çıkmaktadır. bu atıklar Atık yönetim yönetmeliği kapsamında tanımlanmış atıklardır.

Tesislerden çıkan atıklar kaynağında ayrı olarak biriktirilmesi gerekmektedir. Atık kodlarına uygun bir şekilde etiketleme yapılıp, tesis içerisinde uygun yerlere atık kutuları konulması gerekmektedir.

Tesisten çıkan atıkların ocak şubat ve mart ayında tehlikeli ve tehlikesiz atık beyanları, atık yağ beyanı ve tıbbi atık beyanın yapılması gerekmektedir.

Tesis kendi yeri için tehlikeli atık ve tehlikeli madde mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Bu sigorta yaptırmamanın çevre bakanlığı tarafından cezai durumları vardır.

Tesisin içerisine tehlikeli ve tehlikesiz atık sahasının yapılması gerekmektedir.Bu atık sahaları yağmur alamayacak bir şekilde kapısı kilitli, atık kodlarıyla tanımlı önünde yangın söndürme tüpü bulunmalıdır.

Tesis içerisinde ki fiziki şartlar ve evraksal bazda, beyanlar sigorta  da yaptırıldıktan sonra çevre danışmanlık firmasında çalışan çevre görevlisi tarafından 3 yıllık tehlikeli ve tehlikesiz atık yönetim planı hazırlanır. Hazırlanan bu plan çevre ve şehircilik bakanlığa yapılacak başvuru neticesinde , denetime gelmeleri sağlanır.

Denetime geldiklerinde atıkların kaynağında düzgün olarak ayrıştırıldığına, mali sorumluluk sigortasının yapıldığına, tehlikeli ve tehlikesiz atık sahasının fiziki şartları sağlaması gibi durumlara bakarlar ayrıca endüstriyel atık yönetim planın formata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına bakarlar.

Uygun bulunması durumunda 3 yıllık geçerliliği olan Endüstriyel atık yönetim planı onayı çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından verilir.

Endüstriyel atık yönetim planı için çevre denetim şube müdürlüğü tarafından çok sayıda denetim gerçekleştirilmekte olup, endüstriyel atık yönetim planı onayı  olmayan firmalar cezai durumla karşılaşmaktadır.

Bunun gibi cezai durumlarla karşılaşmamak için İstanbul çamlıca çevre danışmanlık firmasıyla  çalışıp, denetimlere rahat  bir şekilde girebilirsiniz.çevre izni kapsam dışı belgesi

Firmaların ,Çevre ve Şehircilik bakanlığının yayınlamış olduğu Çevre İzin Lisans yönetmeliği kapsamında yer alan Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almayan firmalar Çevre İzni kapsam dışı olarak değerlendirilir.

Bu firmalar, Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan olan Çevre Danışmanlık firmalarından alınacak yardım neticesinde Çevre izni kapsam dışı belgesi alabilir.

Tesis veya faaliyet konusu Ek-1 veya Ek-2 Listesi kapsamında değil ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı Kapsamı Dışındadır veya Çevre İzni Muafiyet yazısı alınır.

Çevre izni kapsam dışı belgesi,firmanın kira kontratı, vergi levhası, kapasite raporu, ticaret sicil gazetesi ve çevre danışmanı tarafından hazırlanacak proje özetiyle beraber çevre ve şehircilik bakanlığına başvuru yapılır. Yapılan başvuru neticesinde 1-2 hafta içerisinde denetime gelinir.

Denetim neticesinde eksiklik olarak Emisyon çıkış noktalarının uygunluğu açısında sanayi kaynaklı hava kirliliği kontrol yönetmeliğinin Ek-4 listesince uygun olması istenebilir.
Belirtilen eksiklikler tamamlandıktan sonra , tesisin hava emisyonu, atıksu deşarj , gürültü kontrolü, tehlikeli madde atık su deşarjı ve derin deniz deşarj konularında muaf olmaktadır.
Tesisin kapsam dışı yazısı alması, bütün yönetmeliklerden kapsam dışı olduğunu göstermez . Çevre bakanlığı tarafından yayınlanan diğer yönetmelikler kapsamında sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Bu sorumluluklar, Atık Beyanlarının yapılması, Atık gönderimlerinin yapılması , Emisyon ölçüm sınır değerlerinin sağlanması, atık yönetim planının alınması, endüstriyel Atık Yönetim planının alınması, atıkların kaynağında düzgün bir şekilde ayrıştırılması gibi hususlar çalışmalar gerçekleştirilmesi ve çevre bakanlığı tarafından yapılacak denetimlerde ibraz edilmesi gerekmektedir.Çevre İzni Kapsam Dışı

Çevre izni kapsam dışı, Çevre İzin Lisans Yönetmeliği kapsamında yer alan işletmelerin Ek-1 ve Ek-2 Listesin de yer almayan faaliyetler, Çevre İzni kapsam dışı olarak değerlendirilir.

çevre izin lisans yönetmeliğinde kapsam dışı olarak değerlendirilen firmalar çevreye karşı kirletici vasfı düşük olarak değerlendirilir.Emisyon izninden muaf olan işletmelerdir. Örnek vermek gerektirse, Tekstil ütü paket dikim yapan firmalar,çevre izin lisans yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listesinde sınır değerlerin altında olan bütün işletmeler çevre izni kapsamdışı olarak değerlendirilir.

Çevre izni kapsam dışı’nda olan firmalar, Emisyon  ölçümünden muaf olarak sayılmaktadır. bu konuyla alakalı  herhangi bir resmi yazı yoktur ama böyle değerlendirilir.

Bir tesis  yönetmelik kapsamında Çevre izin kapsamı dışında olarak gözüküyorsa bunu kesinlikle belgelemek zorundadır.Bu yüzden de kesinlikle resmi evraklar başvuru yapıp, il çevre müdürlüğünden çevre izni kapsam dışı yazısı alması gerekmektedir.Almış oldukları yazıyı herhangi bir denetimde ibraz etmeleri gerekmektedir.

Çevre izni kapsamdışı makalemiz gibi diğer makalelerimiz için blog sayfamızı takip edebilirsiniz.Çed Raporu Nasıl Alınır ?

Çed raporu, Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından verilen bir belgedir. ÇED raporu 3’e ayrılır. ÇED Raporu, Çed gerekli değildir belgesi ve Çed Kapsamdışı belgesidir.
Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı (ÇED) veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararını (Proje Tanıtım Dosyası) her firmanın alması gerekmektedir.

Şayet ki alamaması durumunda devlet teşvik, onay, banka kredileri , izin, yapı ve Kullanım ruhsatı,iş yeri açma çalışma ruhsatı verilemez, proje için Yatırıma başlanamaz.
şayet ki çed raporu almadan başlarsa tespit edilmesi halinde %2 proje bedeli üzerinden para cezası kesilir.

çed raporu nasıl alınırÇed raporunu firmanın kurulum aşamasında alması gerekmektedir. Çed raporu nasıl alınır diye soracak olursanız. öncelikle çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yetkili bir kuruluş tarafından destek alınması gerekir.

çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yetkili bir kuruluşla anlaştıktan sonra , firmanın resmi evraklarıyla beraber , çed raporu proje özeti hazırlanır ve çevre ve şehircilik bakanlığına başvurusu gerçekleştirilir. Başvuru neticesinde en kısa sürede denetime gelinmesi sağlanır. Denetim neticesinde Çed kapsam dışı olarak değerlendirilse , belge teslim alınıp, müşteriye en kısa sürede hızlıca teslim edilir.

Çed raporu belgesi herhangi bir konuda faaliyete başlanmadan öncesinde o faaliyete ait 07.02.1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazete de yürürlüğe giren ve daha sonrasında 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girerek en güncel şeklini alan Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği kapsamında faaliyet sahiplerinin T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ya da bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. ÇED yönetmeliği içerisinde Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu, Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlatarak ve listeler içerisinde yer almayan faaliyetler içinde ÇED Kapsamdışı Görüş müracaatında bulunmak gerekmektedir.

Çed raporu nasıl alınır başlıklı makalemiz gibi diğer makalemizi blog sayfasından takip edebilirsiniz.Kapasite Raporu

Kapasite raporu firmaların bünyesinde bulunan makine ve teçhizatların belirli süreler zarfında maksimum üretimi belgeleyen raporlardır.

Kapasite Raporu; bir üretici firmanın, bünyesinde bulunan makine ve ekipmanlar ile bir yıl içerisinde ne kadar üretim yapılabileceğinin, makinelerin adet ve üretim kapasitelerinin çalışan personel sayısına bağlı olarak hesaplanması sonucu düzenlenen belgeye kapasite raporu denir.

Kapasite Raporu Sanayi Odalarına kayıtlı olan özel veya tüzel kişiliklerin iletişim bilgilerini, üretim konularını, bir yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine ekipman ve kapasitelerini, kullanılan ham maddeleri, sermaye ve istihdam bilgileri konuları içeren, kuruluşun kimliği niteliğinde olup kapasite raporunu bağlı bulundukları Odalar düzenlemektedir.

Resmi işlemlerde, örneğin Kullanılmış makine izni, Yatırım Teşvik Belgesi, Hariçte İşleme İzin Belgesi, Gözetim belgesi ve bunun gibi işlemler için, Firma ile ilgili bilgiler kapasite raporundan temin edilmesi tercih edilmekte ve kapasite raporlarının mevcut olması şart olmaktadır.

Kapasite raporu, tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten iş yerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üreten tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporu düzenlenebilmesi için firmaların ticaret siciline tescil işlemini tamamladıktan sonra iş yerinin bulunduğu yerdeki odaya kayıt olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine ve teçhizat listelerini, üretimde kullandıkları ham madde miktarlarını, sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.


Telefon & Mail

7/24 telefon ve mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.
+90 212 522 56 16

www.camlicacevre.com

info@camlicacevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

Çamlıca Çevre firmamızı sosyal medya ortamında takip edebilirsiniz.